Bedsteforældre for Asyl - Logo

BfAs struktur

BfAs struktur

Bedsteforældre for Asyl er en bevægelse - ikke en forening. Som enkeltpersoner eller i grupper arbejder vi sammen ved at have kontakter og møder på kryds og tværs. Alle gruppemøder er åbne. Herudover har vi 4 årlige stormøder som informations-, diskussions- og beslutningsfora.  Alle er velkomne på stormøderne. "Foreningen til Støtte for Bedsteforældre for Asyl" (se undermenu eller klik her) tager sig af vores økonomi.

 

 Følgende blev vedtaget på stormøde den 27-5-2014:

BfA er en bevægelse – ikke en forening.

Stormøder der afholdes 4 gange årligt ( 2 gange i efterårssemestret og 2 gange i forårssemestret) er BFA´s højeste myndighed.
Alle væsentlige afgørelser træffes på Stormøder.

Styregruppen har til opgave at indkalde til stormøder. Sørge for dagsordener. Invitere talere, samt sikre, at der udarbejdes et referat.

Styregruppen er overfor stormødet ansvarlig for overholdelse af vedtægterne for ”Foreningen til støtte for Bedsteforældre for Asyl”, herunder at sikre 2 medlemmer til bestyrelsen ud over BFA´s kasserer, der er født medlem, at afholde bestyrelsesmøder og generalforsamling, samt at forelægge årsberetning og regnskab til godkendelse på et stormøde forud for den årlige generalforsamling, der skal afholdes senest d. 15.maj.

Styregruppen består af mindst 3 personer valgt af stormødet samt mindst 4 personer valgt af de forskellige grupper under BFA.
Valg til Styregruppen finder sted på det sidste stormøde i forårssemesteret. Alle medlemmer af styregruppen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

I øjeblikket har BFA følgende grupper:

Lægegruppen
Folkemøde/aktivitetsgruppen (Bornholm)
Fondraising/økonomigruppen (incl. Kasseren)
Sandholm gruppen
Kongelundsgruppen
Aunstrupgruppen
Odensegruppen.

Alle grupper er selvstyrende og kan under ansvar overfor stormøderne selv  træffe beslutninger om deres virke.

Ansøgninger om økonomiske midler til de enkelte gruppers virksomhed stiles direkte til  
styregruppen, der kan vælge at medtage ansøgningen på det førstkommende Stormøde.

Grupperne udpeger selv een repræsentant til Styregruppen.
Een repræsentant kan dække flere grupper.

Alle BFA ´er kan frit melde sig til en hvilken som helst gruppe de ønsker at arbejde i.

Ved høringer,  der vedkommer BFA´s område, påhviler det styregruppen at foranledige at der afgives høringssvar.
Udover de nævnte grupper har BFA  en fast redaktør af ”Kontakt” samt en fast kontaktperson, der sikrer, at henvendelser til BFA tilgår den eller de rette grupper eller enkeltpersoner.

____________________________________________

 

"Foreningen til Støtte for Bedsteforældre for Asyl", se undermenu eller klik her